Algemene voorwaarden Burn inn - Schouten & Nelissen B.V.


Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtnemer: Burn inn B.V.
1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.
1.3 Overeenkomst: contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of deelnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.
1.4 Deelnemer: de persoon die door de opdrachtgever is aangemeld of die zich heeft aangemeld voor een activiteit die voortvloeit uit de overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden in samenwerking of, voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, volledig te laten verrichten door derden.
3.3 Opdrachtgever en of deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever of deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 – Overmacht en aansprakelijkheid
4.1 Onder overmacht wordt verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstaking, ziekte of andere verhindering van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken personen; storingen aan en/of verlies van apparatuur.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
4.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan vier weken zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4.4 Indien er bij opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen is voldaan of als opdrachtnemer door de overmacht slecht gedeeltelijk aan de verplichting kan voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd dat deel van de reeds betaalde factuur te retourneren. Indien de opdracht nog niet geheel is betaald is opdrachtnemer gerechtigd de reeds voldane verplichting afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever cq. deelnemer gehouden deze factuur te voldoen.
4.5 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
4.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van de door haar gegeven adviezen en/of verrichtte werkzaamheden, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van opzet of grove schuld. Opdrachtgever cq deelnemer is, indien hij overweegt opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met opdrachtnemer of deelnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkheid overgaat. Opdrachtgever cq. deelnemer is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden.
4.7 De opdrachtgever of de deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Burn inn is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van de opdrachtgever, opdrachtnemer, deelnemer of derden door het contact zou zijn veroorzaakt.
4.8 Burn inn is niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid in de gegevens die door of namens opdrachtgever of de deelnemer zijn verstrekt

Artikel 5 – Overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden aan te vullen, zullen opdrachtnemer, opdrachtgever cq. deelnemer tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever of de deelnemer hierover voortijdig inlichten.
5.3 Indien opdrachtnemer op verzoek of met instemming van opdrachtgever of deelnemer werkzaamheden of prestaties heeft verricht die buiten de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever cq. deelnemer vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer.
5.4 Alle betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle partijen zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hen ingeschakelde derden.
5.5 De deelnemer heeft recht op inzage en/of een kopie van zijn/haar dossier.
5.6 Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar in het kader van de overeenkomst gebruikte producten. Hieronder mede verstaan: alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals offertes, trainingsmateriaal, oefeningen, rapporten, testen etc. Deze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever cq. deelnemer en opdrachtnemer.
5.7 De overeenkomst komt tot stand na het retourneren van de ondertekende overeenkomst.

Artikel 6 - Annulering
6.1 Burn inn biedt een startgarantie met betrekking tot het behandeltraject.
6.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden minimaal 7 dagen voor aanvang van het behandeltraject.
Bij annulering > één maand voor aanvang is geen administratie-/ annuleringskosten verschuldigd.
Bij annulering tot twee weken voor aanvang is 50% van de prijs verschuldigd.
Bij annulering < twee weken voor aanvang is de volledige prijs verschuldigd.
Eventueel mag een geplaatste deelnemer zich, altijd in overleg met Burn inn, laten vervangen, mits dit voor aanvang schriftelijk wordt gemeld en mits de vervangende deelnemer op basis van de diagnose in aanmerking komt voor een behandeltraject.

Artikel 7 - Gebreken, klachttermijn
7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever of deelnemer binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. In geval van een terecht bezwaar heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever of deelnemer reeds betaald honorarium.
Een bezwaar als in het eerste lid bedoeld schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8 – Facturering / betaling
8.1 Alle interventies vinden plaats op locaties bij Burn inn. Honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.). Door interventies gemaakte reiskosten, op andere locaties en ten behoeve van opdrachtgever cq. deelnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, zal er € 0,19 per gereden kilometer in rekening worden gebracht bij opdrachtgever of deelnemer.
8.2 Het volledige factuurbedrag dient te zijn voldaan voor de start van het behandeltraject.
8.3 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft voldaan.
8.4 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen door de opdrachtnemer te zijn ontvangen binnen 30 werkdagen na de factuurdatum, zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. In geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever cq. deelnemer zullen de verplichtingen van de opdrachtgever cq. deelnemer jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
8.5 Is de opdrachtgever cq. deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever of de deelnemer. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor rekening van opdrachtgever cq. deelnemer.
8.6 Opdrachten die zijn overeengekomen worden door opdrachtgever in het geheel per factuur voldaan voor aanvang van de opdracht tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst. Opdrachtnemer voldoet aan de gestelde termijn van de opdracht en voert de werkzaamheden binnen die termijn naar behoren uit.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
9.1 Op deze voorwaarden alsmede op alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands Recht van toepassing.
9.2 Bij geschillen zullen partijen trachten het geschil met behulp van een mediator op te lossen. Indien één van partijen desondanks niet bereid is een mediator in te schakelen of mediation heeft niet tot een oplossing van het geschil geleid, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Artikel 10 – Slotbepalingen
10.1 Op de verhouding tussen opdrachtgever cq. deelnemer en opdrachtnemer zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of afspraken van toepassing, dan in deze Algemene Voorwaarden opgenomen.
10.2 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
10.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, mits opdrachtgevers van lopende opdrachten daarvan op de hoogte worden gesteld.

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 november 2017.