Privacy Reglement

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:
a.Privacystatement: het door Burn Inn vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
b. Website: de website van Burn Inn onder www.burninn.nl.
c. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten / deelnemers van Burn Inn verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR).
d. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
e. Opdrachtgever, Cliënt / Deelnemer: elke derde die met Burn Inn een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
f. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door Burn Inn verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Burn Inn bij de uitvoering van onze dienstverlening op het gebied van het behandelen van burn-out gerelateerde klachten. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan: het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Burn Inn respecteert de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van iedereen die via bij Burn Inn een vrijblijvend adviesgesprek heeft of een behandelingsprogramma volgt. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit betekent onder andere dat Burn Inn:
• een ieder op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
• persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
• passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
• informeert over rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Burn Inn worden verwerkt.
  
Burn Inn verwerkt als zorgaanbieder persoonsgegevens van haar (potentiele) Deelnemers. De wet verplicht Burn Inn om deze gegevens te verwerken. Als Burn Inn een behandeling start legt zij een gezondheidskundig dossier aan van de Deelnemer. In dat dossier worden gegevens, waaronder persoonsgegevens, opgeslagen. In dit privacyreglement lichten wij toe hoe wij in dit kader omgaan met de persoonsgegevens. Dat doen we in Deel A van dit privacy statement. 
Naast persoonsgegevens van Deelnemers verwerken wij binnen onze organisatie ook een aantal andere groepen persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens van onze leveranciers en persoonsgegevens van de bezoekers van onze website. In Deel B leggen wij uit hoe wij omgaan met deze andere groepen van persoonsgegevens.
Deel C bevat een aantal algemene bepalingen waarin u onder meer leest hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en bij wie u terecht kunt met vragen over dit privacyreglement.
Dit privacyreglement komt tot stand en wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de directie van SNR Schouten Global B.V. te Zaltbommel.

DEEL A

Persoonsgegevens die worden verwerkt door Burn Inn
Burn Inn verwerkt in haar rol van zorgaanbieder de volgende persoonsgegevens:

- Persoonsgegevens, waaronder:
• NAW gegevens;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• Geboortedatum;
• Geslacht.
- Bijzondere persoonsgegevens, waaronder:
• Gezondheidsgegevens die worden verzameld via vragenlijsten die de Deelnemer invult in het kader van de zorgverlening;
• Medische gegevens die wij verwerken over uw gezondheid welke vallen onder het medisch beroepsgeheim en die nodig zijn voor de beoordeling van uw herstel zoals de aard en oorzaak van de ziekte en de voortgang van de behandeling, alsmede die nodig zijn voor het kunnen verlenen van preventieve zorg aan de Deelnemer.

Doeleinden
Burn Inn verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens om de dienstverlening aan Deelnemers te kunnen uitvoeren op het gebied van integraal gezondheidsmanagement, re-integratie, interventies, preventie en gezondheidsonderzoeken. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verwerken voor wetenschappelijke- en onderzoeksdoeleinden, voor zover dit op grond van de privacy wet- en regelgeving is toegestaan. Burn Inn deelt gegevens met Schouten Research B.V. om haar behandelmethode en inzichten in de beroepsziekte Burn Out beter te begrijpen en beter te kunnen behandelen. Het delen van gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van medisch wetenschappelijk onderzoek en gegevens worden, om privacy te waarborgen, geanonimiseerd verstrekt. Burn Inn zorgt ervoor dat de persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn.

Grondslag
Burn Inn verwerkt de persoonsgegevens omdat zij daartoe wettelijk verplicht op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en eventuele contractuele verplichtingen met werkgevers. Burn Inn verwerkt enkel die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor de uitvoering van deze wettelijk- en contractuele verplichtingen van Deelnemers die zij begeleidt.
Burn Inn krijgt pas de beschikking over de noodzakelijke persoonsgegevens van Deelnemers wanneer de wet Burn Inn hiertoe verplicht, te weten het moment waarop de zorgverlening aan een Deelnemer start. Naast een wettelijke of contractuele plicht, kunnen wij persoonsgegevens verwerken indien u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst bewaren wij ten minste 15 jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen de Deelnemer en Burn Inn. Met inachtneming van de wettelijke regels gelden samengevat de volgende uitgangspunten bij het bewaren en verwijderen van medische gegevens:
A. Wij bewaren persoonsgegevens gedurende een periode van 15 jaar nadat:
- ons dienstverleningscontract met Deelnemer eindigt;
- Deelnemer overlijdt.
B. Nadat onze dienstverlening is geëindigd, kunnen wij een verzoek ontvangen om persoonsgegevens over te dragen aan een derde. In dat geval zullen wij deze gegevens niet langer bewaren. Persoonsgegevens die uitsluitend verband houden met afgesloten trajecten bewaren wij gedurende de wettelijke termijn van 15 jaar.
C. In afwijking van de gevallen genoemd onder A en B, bewaren wij persoonsgegevens langer indien de wet ons verplicht om uw gegevens langer te bewaren of indien het langer bewaren van persoonsgegevens voortvloeit uit de zorg van een goed hulpverlener. Daarnaast kunnen wij met uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens gedurende een langere periode bewaren.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Alle mogelijke overige gegevens die wij  verwerken vallen onder het medisch beroepsgeheim en zullen nimmer door ons aan derden worden verstrekt, tenzij de Deelnemer ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt. Hij / zij  ondertekent daarvoor een machtiging die in het dossier wordt opgeslagen.

Interventiepartijen
Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan personen die rechtstreeks betrokken zijn bij behandeling of arbeidsgezondheidskundige begeleiding, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Naast behandelend arts of coach kan het bijvoorbeeld gaan om een fysiotherapeut of psycholoog naar wie Deelnemer in overleg met de behandeld arts of coach wordt doorverwezen. Wij verstrekken aan dergelijke interventiepartijen alleen persoonsgegevens voor zover deze personen BIG geregistreerd zijn en wij contractuele afspraken met hen hebben gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.
Wetenschappelijke- en onderzoeksdoeleinden
Burn Inn deelt gegevens, na uitdrukkelijke toestemming van Deelnemer, ook met Schouten Research B.V. Het delen van gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van dit medisch wetenschappelijk onderzoek en gegevens zullen geanonimiseerd worden verstrekt om privacy te waarborgen. Reden voor deelname aan dit onderzoek doen we om onze behandelmethode en inzichten in de beroepsziekte Burn Out beter te begrijpen en beter te kunnen behandelen.

DEEL B

Gegevens van bezoekers van de website van Burninn.nl 
Categorieën van persoonsgegevens
Indien men een bezoek brengt aan onze website en via het contactformulier een vraag stelt of ons om informatie verzoekt, kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
A. Naam;
B. E-mailadres;
Indien men zich op onze website aanmeldt voor één van onze nieuwsbrieven, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
A. Naam;
B. Geslacht;
C. Adres, Postcode en Woonplaats;
D. E-mailadres.

Doeleinden
Burn Inn verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het kunnen beantwoorden van de vraag;
• Het kunnen verwerken van de aanvraag;
• Het kunnen toesturen van gevraagde informatie;
• Het verwerken van inschrijving voor onze nieuwsbrief en het kunnen toesturen van onze nieuwsbrief.

Grondslag
Indien men ons een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft Burn Inn een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van het verzoek.
Indien men zich wil inschrijven voor onze nieuwsbrief, verwerken wij persoonsgegevens enkel met uw expliciete toestemming. Toestemming kan ten alle tijde worden ingetrokken door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens van bezoekers van de website zullen worden verwijderd nadat een verzoek of vraag is beantwoord, een opmerking is verwerkt of men zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

DEEL C

Beveiliging 
Een adequate beveiliging van persoonsgegevens is zeer belangrijk. Burn Inn treft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens veilig te stellen. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend binnen Nederland. Persoonsgegevens wordt niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’).
Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor de privacy zoveel mogelijk te beperken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Anders dan vermeld in deel A, verstrekt Burn Inn actief geen persoonsgegevens aan derden. Indien Burn Inn wel persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal Burn Inn daarvoor altijd voorafgaand toestemming vragen, tenzij dat niet hoeft volgens de wet.
Op onze website zijn enkele links naar website van andere partijen opgenomen. Burn Inn draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met gegevens omgaan. Bezoekers van onze websiste worden daarom dan ook verzocht of de bezochte site een privacyverklaring bevat. Dan luidt ons advies om het Privacybeleid van betreffende partij te lezen om zo te kunnen bepalen of men zich kan vinden in de door hun gehanteerde regels.

Rechten
Een ieder heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:
Inzage te verkrijgen in persoonsgegevens. U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
Rectificatie van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen;
 • Wissing van uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien:
- de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt;
- u ons niet langer toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken;
- u bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er is geen
- reden waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken;
- de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing;
- de persoonsgegevens door ons niet verwerkt hadden mogen worden (‘onrechtmatige verwerking’);
- de wet ons verplicht om de persoonsgegevens te wissen.
Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek in de volgende gevallen:
- U bent van mening dat de gegevens die wij over u verwerken onjuist zijn. Totdat de gegevens zijn gecontroleerd en eventueel zijn aangepast of aangevuld, zullen wij deze persoonsgegevens niet gebruiken;
- wij hadden de persoonsgegevens niet mogen verwerken, maar u wilt niet dat wij uw persoonsgegevens (volledig) wissen.
- wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar u wilt nog gebruik kunnen maken van deze gegevens voor instellen van een claim of het starten van een juridische procedure;
- u maakt bezwaar tegen de verwerking door ons van uw persoonsgegevens en wij hebben dit bezwaar nog niet beoordeeld.
Als er een beperking rust op de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij deze gegevens slechts verwerken met uw toestemming. Voordat de beperking wordt opgeheven, stellen wij u daarvan op de hoogte.

Verstrekking van uw persoonsgegevens in een gangbaar formaat. U kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Wij verstrekken u een kopie in een gangbaar formaat dat bruikbaar is als u de gegevens bijvoorbeeld wilt overdragen aan een andere dienstverlener. Indien dit voor ons technisch mogelijk is en u dit wenst, kunnen wij de persoonsgegevens rechtstreeks doorzenden naar uw nieuwe dienstverlener.
U heeft tevens het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt, verzoeken wij u om aan ons toe lichten waarom u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Klachtenregeling – waar kunt u terecht met klachten
Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u vanzelfsprekend een klacht indienen.

Cookies
Burn Inn maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Burn Inn cookies gebruikt, kan gevonden worden op: www.burninn.nl/cookies

Contactgegevens
Mocht u vragen hebben over dit privacyreglement, onze cookieverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Burn Inn dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens.

Heeft u nog vragen over onze gegevensverwerking neem dan contact op met Amber van Valburg via amber.van.valburg@burninn.nl, telefoonnummer 0418-680 099 of schriftelijk via:

Burn Inn
van Heemstraweg West 5
5301 PA Zaltbommel
T 0418 688 099
e-mail: info@burninn.nl

Of neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van Burn Inn:
Drs. T.A.M. (Dick) van Ooijen MBA
van Heemstraweg West 5
5301 PA Zaltbommel
T 0418 688 651
e-mail: FunctionarisGegevensbescherming@burninn.nl

Tot bovengenoemd e-mailadres kunt u zich in ieder geval wenden indien u:
• inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld of hiervan een afschrift wenst te ontvangen;
• een verzoek wilt doen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw persoonsgegevens;
• bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
• een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.

Waar vindt u dit privacyreglement?
Het reglement is in te zien en gratis te downloaden via de website www.burninn.nl

Inwerkingtreding van het privacyreglement
Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2019.